ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

‘Οροι Χρήσης Ιστοσελίδας
Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας "Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους  Όρους Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Πεδίο Xρήσης της Iστοσελίδας
Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων.

Σήματα
Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε παρακάτω την Πολιτική Ιδιωτικότητας, η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες
Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται παρακάτω στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την Ιστοσελίδα της Εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών
Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων Χρήσης & Αγορών της Ιστοσελίδας από το χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων
Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τιμολόγηση
Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Έξοδα Αποστολής
Για παραγγελίες άνω των 80€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες κάτω των 80€ τα έξοδα αποστολής είναι 4€.

Τρόποι Πληρωμής
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εγγυήσεις Προϊόντων
Η Εταιρεία συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω της Ιστοσελίδας της με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της Εταιρείας μας και/ή στην αντίστοιχη Αντιπροσωπεία, καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πελάτη.

Αποστολή Προϊόντων
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων
Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση
Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.

Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται είτε με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ είτε με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier).

Ανήλικοι
Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Γενικά περί  'Ορων Χρήσης
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι εν λόγω Όροι Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


Πολιτική Ιδιωτικότητας

Μη Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως 'cookies' (αρχεία αναγνώρισης). Τα 'cookies' αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Τα 'cookies' παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην Εταιρεία να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα της. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου. Η Εταιρεία ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρεία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί την εν λόγω παραγγελία. Ομοίως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται από τους αγοραστές των συσκευών της Εταιρείας στα πεδία των αποκομμάτων της εγγύησης και τα οποία αποστέλλουν στη συνέχεια αυτοί στην Εταιρεία μας, λαμβάνονται για την ευχερέστερη επεξεργασία των τυχόν αιτημάτων επισκευής των συσκευών αυτών, στα πλαίσια της εγγύησής τους.Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ενδεικτικά αναφέρονται ενέγειες όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, συσχέτιση, διαγραφή κλπ.) θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79) και των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς και δεν θα εκτείνεται πέραν των αναγκαίων για αυτούς ενεργειών:
α) για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας μας, εφ' όσον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχουν καταχωρηθεί μέσω αυτής
β) για την ταυτοποίηση του αγοραστή και τη συσχέτισή του με τη συσκευή για την εύκολη και άμεση ανταπόκρισή της Εταιρείας σε σχετικό αίτημα επισκευής της συσκευής του, στα πλαίσια της εγγύησης εφ' όσον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχουν καταχωρηθεί με την αποστολή του αποκόμματος της εγγύησης στην Εταιρεία μας
γ) για την παροχή πρόσβασης στους καταναλωτές σε εξειδικευμένες πληροφορίες ή προωθητικές ενέργειες και προσφορές που αφορούν στα προϊόντα και υπηρεσίες μας
δ) για την προώθηση της πελατειακής σχέσης μας με τους αγοραστές των προϊόντων μας και για την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών τους ώστε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
ε) για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης έναντι απάτης
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες κρατικές η κανονιστικές Αρχές ή κατόπιν δικαστικής απόφασης, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση σας για την καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων.
Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο προσωπικών δεδομένων για διάρκεια δέκα (10) ετών για τα δεδομένα που καταχωρούνται στις παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας και δέκα (10) ετών, για τα δεδομένα που καταχωρούνται στα αποκόμματα των εγγυήσεων των προϊόντων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ' εντολή της Εταιρείας, από πρόσωπα τα οποία πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τελούν υπό τον έλεγχό της.

Ασφάλεια
Για τις παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας της, η Εταιρεία μας κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL), προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας πριν την αποστολή τους μέσω διαδικτύου και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών που προσφέρονται σήμερα για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές.

Ανήλικοι
Η Εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες που να αφορούν ειδικά σε ανήλικους.

Τροποποιήσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, όπως και οι αγοραστές των προϊόντων μας που καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στα αποκόμματα της εγγύησης, διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίρρησης και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους ίδιους και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79). Περαιτέρω διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς.

Αποδοχή όρων
Η χρήση του Ιστοτόπου της Εταιρείας μας τεκμαίρεται την αποδοχή από μέρους σας και την παροχή συγκατάθεσης στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου.

Για την αποδοχή και την παροχή συγκατάθεσης στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της εγγύησης, απαιτείται η επισήμανση με "Χ" ή άλλο διακριτικό σημείο, εντός του τετραγωνίδιου που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο "ΣΥΝΑΙΝΩ" του αποκόμματος της εγγύησης στη συσκευασία της συσκευής.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα από το Νόμο προβλεπόμενα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας στη Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 8, Μελίσσια. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6135631, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενημέρωση από Τειρεσίας ΑΕ. Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ" (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ.2 και Πρεμετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής "Τειρεσίας"), σας ενημερώνει ότι τηρεί αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στα οποία περιλαμβάνεται το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων και το Σύστημα Υποθηκών & Προσημειώσεων ("Αρχείο"), στα οποία καταχωρούνται πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αντικειμενικότητας και παρέχουν πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν, καθώς και για την εμπράγματη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού, πιστωτικού, κινδύνου στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών, παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω του συστήματος "Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων" (εφεξής "σύστημα ΤΣΕΚ"), σε επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα ακόλουθα δεδομένα του Αρχείου α) ακάλυπτες επιταγές, β) απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ) αιτήσεις πτωχεύσεων-αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ) διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ) πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων, η) υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (Ν. 3869/2010), καθώς και δεδομένα εταρειών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα αυτοματοποιημένου ελέγχου (application to application) στοιχείων ταυτοποίησης.

Πηγές των παραπάνω δεδομένων - τόσο για τα ήδη συλλεχθέντα όσο και για αυτό που θα συλλεγούν στο μέλλον - είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία και τα Ειρηνοδικεία / Πρωτοδικεία όλης της χώρας, καθώς και τα ΦΕΚ & το ΓΕΜΗ.

Τα δεδομένα διατηρούνται στο Αρχείο και μεταδίδονται μέσω του ως άνω συστήματςο ΤΣΕΚ για το χρονικό διάστημα  που ορίζει το άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως εκάστοτε ισχύει

Αποδέκτης των δεδομένων του συστήματος ΤΣΕΚ είναι η επιχείρηση με την επωνυμία Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε., Δ/νση έδρας: Μπουμπουλίνας 8, Μελίσσια, ΑΦΜ: 094413168, με την οποία συναλλάσσεσθε, κατόπιν προηγούμενης σύνδεσής της με αυτό και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής "επιχείρηση"). 
Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και τηρούνται  από αυτή μέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας αντλούνται.  Εάν συνδέεστε με την επιχείρηση με σύμβαση ορισμένου η αορίστου χρόνου, τα ως άνω δεδομένα θα διατίθενται σε αυτή για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, κατ' επιλογή και με ευθύνη της επιχείρησης, άλλως θα διατίθενται στα πλαίσια συγκεκριμένης συναλλαγής.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της Τειρεσίας, επί της οδού Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι.  Το δικαίωμα πρόσβασης και τυχόν αντίρρησής σας στην κατά την παρούσα πρόσβαση μπορεί να διατυπωθεί εγγράφως και στην ανωτέρω αναφερόμενη επιχείρηση, η οποία εν προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος αντίρρησης, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα και να διαβιβάσει αμελλητί ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας.  Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας στους αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ θα εμφανίζεται η ένδειξη "Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν", η οποία εκτιμάται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν επιπτώσεις.  Κατ' εξαίρεση δεδομένα εταιρειών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται.

Άρση του αιτήματός μη μετάδοσης πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας.

Για το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://teiresias.gr
 

 

ΑΡΧΙΚΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | © 2012-2020 Γ.ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε. All rights reserved